Јавна здравствена установа

ЈЗУ ЗД Железничар Скопје согласно својата организациска структура ги дава следниве здравствени услуги

Служба за превентивна и примарна здравствена заштита со РТГ дијагностика

Ординација за превентивна здравствена заштита на деца до 6 годишна возраст

систематски прегледи на новороденчиња и деца до 6 годишна возраст

- вакцинации согласно календарот за имунизација на Р. Македонија

ЛЕКАР: Д-р.Соња Поповска-лекар специјализант

Д-р Анита Николовски- лекар специјализант

Д-р Марија Трајчулевска- лекар специјализант

Медицински сестри: Олгица Костовска и

Ајнуре Буши

Ординација по медицина на труд

сите видови на здравствени прегледи на работници

-ЕКГ-12 канално

- спирометрија

- аудиометрија

ЛЕКАР: Д-р.Весна Цибрева
Мед.сестри: Сузана Стојановска, Ѓорѓи Костовски
Психолог: Павел Балојани


Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита со биохемиска лабораторија

Биохемиска лабораторија

-седиментација

- хематолошки статус- диференцијална крвна слика,хемоглобин

-d-dimeri

- биохемискистатус: гликемија,скриен шекеrHbA1C, холестерол, триглицериди, ХДЛ, ЛДЛ, уреа креатинин,  мочна киселина во серум,вкупни протеини,албумин,тотален билирубин,индиректен и директен билирубин,

- ензимски статус-AST,ALT,GamaGT,CPK,Амилаза,AF,LDH,Фериттин

- имунолошки статус-CRP,Reuma factor,ASO,

- електролитен статус- железо,натриум,калциум,калиум,магнезиум ,хлор

- хормони-TSH,T4 , Ft3,Anti T

- витамини-VIT.D3

- туморски маркери-PSA,CEA,

- Урина-протеини,шеќер,кетони,уробилиноген,билирубин,нитрити,ацидо-базен статус,специфична тежина,седимент(присуство на бактерии)

- вирусни маркери за хепатит B и C, HIV,

- Хеликобактер

Раководител:  дипл.инжинер по биохемија:Наташа Трајковска

Лаборанти: Љубинка Трпчевска, Маргарита Милошевска, Весна Ѓоковиќ, Милена Јовчевска, Ангела Кајевиќ, Слободанка Трајковска и Мартина Стефковска

седиментација

- хематолошки статус- диференцијална крвна слика,хемоглобин

- биохемискистатус-гликемија,скриеншекеrHbA1C,холестерол,триглицериди,ХДЛ,ЛДЛ,уреа креатинин, мочна киселина во серум,вкупни протеини,албумин,тотален билирубин,индиректен и директен билирубин,

- ензимски статус-AST,ALT,GamaGT,CPK,Амилаза,AF,LDH,Фериттин

- имунолошки статус-CRP,Reuma factor,ASO,

- електролитен статус- железо,натриум,калциум,калиум,магнезиум ,хлор

- хормони-TSH,T4 , Ft3,Anti T

- витамини-VIT.D3

- туморски маркери-PSA,CEA,

- Урина-протеини,шеќер,кетони,уробилиноген,билирубин,нитрити,ацидо-базен статус,специфична тежина,седимент(присуство на бактерии)

- вирусни маркери за хепатит B и C, HIV,

- Хеликобактер

Раководител дипл.инжинер по биохемија:Наташа Трајковска

Лаборанти:Менка Блажевска,Јагода Трајковска,Љубинка Трпчевска,Лилјана Јовановска,Маргарита Милошева


 

Служба за специјалистичко-консултативна заштита

Дерматологија (кожно) : крио терапија, каутеризација, дермоскопија, доплер на артериска и венска циркулација на екстремитети

ЛЕКАРИ: Д-р Радмила Ончева и Д-р Павлинка Папчева

Мед.сестри: Каролина Мургоска и Силвана Спасовска

Психијатрија: психотерапевтски седници, ЕЕГ

ЛЕКАР:Д-р Теодора Стефановска

Мед.сестра: Ружица Цветковска

Неврологија: ЕЕГ, ЕЕГ кај деца (од 6 годишна возраст)

ЛЕКАР: Д-р.Родна Козоловска- по договор

Мед.сестра: Момана Петровска

ЕЕГ: Главна мед.сестра Ленче Донева

ОРЛ (ушно): аудиометрија, испирање на уши, назофарингоскопија ,тимпанометрија, издавање на потврди за слушни апаратчиња, инхалации

ЛЕКАР:Д-р.Сања Николовска

Мед.сестра: Елеонора Трајковска

Офталмологија (очно): компјутеризирано одредување на диоптрија, безконтактно (со воздух) мерење на очен притисок, видно поле (периметрија), преглед на заден сегмент кај дијабетичари, катаракта, ОСТ

ЛЕКАР:Д-р.Маријана Даниќ и

Мед.сестри:

Оливера Петрушевска и Маријана Арсовска

Интерна медицина: ЕКГ,спирометрија,ЕХО на тироидна жлезда

ЛЕКАР:Д-р.Јасна Двојакова Маркоски,

Д-р Снежана Милевска Пенчиќ

Мед.сестри: Анета Џепиќ Танеска

Даниела Коцевска

Физикална медицина и рехабилитација: диадинамик, интерферон, вакум терапија, тенс (обезболување), магнетотерапија, ултразвук, вежби

ЛЕКАР:Д-р.Ана Барбарова Мирчевска

Дипломиран физиотерапевт: Бојан Арсовски

Физиотерапевт: Милена Манева

Рентген –РТГ на цел скелет,бели дробови и заби .Во склоп на рентгенот има и ЕХО кабинет(абдомен,гради ,уринарен систем и простата) и мамографија.

ЛЕКАР: Д-р Никица Панова-по договор

Радиолози-технолози:Чедо Крстевски и Цветанка Анастасова

Депо на лекови со инсулинска аптека-се води регистар и се издаваат сите видови на инсулин на пациентите на кој име потребно

Дипл.фарамацевт:Елена Кордановска

Во ЈЗУ ЗД Железничар има административни службеници и помошно технички персонал организирани во три служби кои заедно со здравствените работници учуствуваат во остварување на здравствента дејност .

-Служба за нормативно правни и стручни работи

-Службе за финансиско-сметководствени работи

-Служба за помошно –технички работи