Јавна здравствена установа

ЈЗУ ЗД Железничар Скопје врши јавни набавки согласно годишниот план за јавни набавки и во согласност со Законот за јавни набавки.Одговорно лице за јавни набавки е:

Славица Ќимова емаил: zdz.jnabavki@gmail.com

Тел: (02) 3 134 444 лок 232 и мобилен 070 254 614

 

Годишен план за ЈН 2023 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2022 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2021 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2020 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2019 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2018 – преземи документ

Годишен план за ЈН 2017 – преземи документ

Договори од ЈН – преземи документ