Јавна здравствена установа

Со ЈЗУ Здравствен Дом Железничар Скопје управува Управек одбор.Тој е составен од пет члена.
Тројца претставници од основачот т.е. Владата и тоа:

  1. Д-р.Лилјана Фрчковска
  2. Александар Ајановски
  3. Петре Дамчески

и дваја претставници од Град Скопје:

  1. Д-р Марија Срцева Јовановски
  2. Миран Дургуту

Директор – Д-р Маријана Даниќ