Јавна здравствена установа

ЈЗУ ЗД Железничар Скопје дава и услуги врз основа на разни овластувања издадени од соодветни институции.

 

  1. Овластување за вршење здравствени прегледи на работници согласно чл.20 од Законот за безбедност и здравје при работа

-претходни,редовни(систематски и периодични) и вонредни здравствени прегледи на работници

  1. Проценка на ризик на работно место
  2. Овластување за вршење на прегледи на лица изложени на јонизирачко зрачење
  3. Вршење на обука за пружање на прва помош на работно место
  4. Овластување за издавање на следниве лекарски уверенија-

-лекарско уверени за возачи за А,Б,Ц,Д и Е категорија,таксисти ,интруктори

-лекарско за продолжување на возачка-пензионери

-лекарско уверени за вработување

-лекарско уверение за лиценца за негователки, воспитувачи,адвокатски приправници,адвокати,извршители,нотари

-лекарско уверение за посвојување,старател,

-лекарско уверение за државјанство(

-лекарско уверение за обезбедување(лиценца,значка

-лекарско уверение за престој во странство

-лекарско уверение за осигурување во странство

-лекарско за психофизичка способност

-лекарско уверение за на суд

-лекарско уверение за вработување во странство за специфични работни места

  1. Одредување на крвна група