Јавна здравствена установа

Органограм

Правилник за внатрешна организација на ЈЗУ ЗД Железничар – преземи документ

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во ЈЗУ ЗД Железничар – преземи документ

Правилник за измена на систематизација-2 – преземи документ

Статут на ЈЗУ ЗД Железничар – преземи документ