Јавна здравствена установа

ЈЗУ ЗД Железничар Скопје ги поседува следниве информации од јавен карактер:

-Видови здравствени услуги кои ги дава

-Права согласно Законот за  здравствена заштита и здравствено осигурување

-Права и заштита на пациентите

-Јавни набавки

Лице за пристап до информациите од јавен карактер во ЈЗУ ЗД Железничар е:

Антоанета Јосифовска  | емаил: antoanetazdz@hotmail.com

Тел: 02 3134444 лок. 232 | мобилен: 070 323 659